top of page

Group

Public·7 members
Raymond Castillo
Raymond Castillo

Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): PDF yang Mudah Dibaca dan Dipahami untuk Mahasiswa dan Pengamal Undang-Undang


<h1>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Sejarah, Isi, dan Cara Mengunduhnya</h1>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Malaysia. Kanun ini menggantikan undang-undang tanah sebelumnya yang berbeda-beda di setiap negeri. Kanun ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan sistem pendaftaran tanah, hak-hak tanah, penggunaan tanah, pembangunan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah di seluruh Malaysia.</p>
kanuntanahnegara1965akta56pdfdownload


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2tToMK&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1iXhFKtgV-LmCY7urRQrbe<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) terdiri dari lima belas bahagian dan lima ratus empat puluh tiga seksyen. Kanun ini telah mengalami beberapa pindaan sejak diperkenalkan pada tahun 1965. Pindaan terakhir dilakukan pada tahun 2020. Kanun ini berlaku di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak, yang memiliki undang-undang tanah tersendiri.</p>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) adalah undang-undang yang penting untuk dipelajari oleh siapa saja yang berkepentingan dengan tanah di Malaysia. Kanun ini menjelaskan hak-hak dan kewajiban pemilik tanah, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam urusan tanah. Kanun ini juga menetapkan prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam hal-hal seperti pemberian hak milik, pemindahan hak milik, pembebanan hak milik, pembatalan hak milik, pengambilalihan tanah, dan sebagainya.</p>


<h2>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Sejarah Pembentukannya</h2>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) dibentuk berdasarkan Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada Parlimen Persekutuan untuk membuat undang-undang mengenai tanah dengan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Kanun ini dibentuk setelah adanya usaha-usaha untuk menyatukan undang-undang tanah yang berbeza-beza di setiap negeri sejak zaman kolonial.</p>


<p>Usaha-usaha tersebut melibatkan pembentukan beberapa komisi dan jawatankuasa seperti Komisi Tanah Persekutuan pada tahun 1948, Jawatankuasa Undang-Undang Tanah pada tahun 1956, Jawatankuasa Bersama Undang-Undang Tanah pada tahun 1957, dan Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Tanah pada tahun 1959. Usaha-usaha tersebut juga melibatkan konsultasi dan perbincangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kerajaan negeri, pegawai tanah, peguam, ahli akademik, dan orang awam.</p>


<p>Hasil daripada usaha-usaha tersebut adalah draf Kanun Tanah Negara yang disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Tanah pada tahun 1960. Draf tersebut kemudian dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja pada tahun 1961 dan mendapat persetujuannya pada tahun 1962. Draf tersebut kemudian dibawa ke Parlimen Persekutuan pada tahun 1964 dan diluluskan sebagai Kanun Tanah Negara pada tahun 1965. Kanun ini mula berkuat kuasa secara berperingkat-peringkat mulai dari tahun 1966 hingga tahun 1973.</p>


<h3>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Isi Pokoknya</h3>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) mengandungi isi pokok yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Malaysia. Isi pokok tersebut antara lain adalah:</p>


<ul>


<li>Pengenalan: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai tajuk, pemakaian, dan kekecualian Kanun serta termasuk satu seksyen tafsiran yang komprehensif.</li>


<li>Pentadbiran: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai kuasa-kuasa Persekutuan dan Negeri serta pegawai-pegawai Persekutuan dan Negeri dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanah.</li>


<li>Pelupusan Tanah: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada orang-orang atau badan-badan tertentu baik secara pemberimilikan maupun bukan pemberimilikan.</li>


<li>Tanah Milik: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai insiden-insiden dan pendaftaran hak milik serta hak-hak lain atas tanah milik seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, dan sebagainya.</li>


<li>Pemindahan Hak Milik: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara pemindahan hak milik atau hak-hak lain atas tanah milik antara orang-orang atau badan-badan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.</li>


<li>Pembebanan Hak Milik: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara pembebanan hak milik atau hak-hak lain atas tanah milik dengan cara-cara tertentu seperti gadai janji, pajakan petani, pajakan pengusaha, gadaian islam, dan sebagainya.</li>


<li>Pembatalan Hak Milik: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara pembatalan hak milik atau hak-hak lain atas tanah milik oleh Pihak Berkuasa Negeri atau oleh pemilik atau pemegang hak itu sendiri dengan alasan-alasan tertentu.</li>


<li>Pengambilalihan Tanah: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara pengambilalihan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri atau oleh Kerajaan Persekutuan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti kepentingan awam atau pembinaan jalan raya.</li>


<li>Penyelesaian Sengketa: Bahagian ini mengandungi perkaraperkara mengenai cara-cara penyelesaian sengketa atau masalah yang berkaitan dengan tanah melalui proses-proses seperti siasatan Pentadbir Tanah, rayuan ke Mahkamah Tinggi Tan</p>


<h4>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Kelebihan dan Kekurangannya</h4>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui oleh para pemilik tanah atau pihak yang terlibat dalam urusan tanah di Malaysia. Beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut adalah:</p>


<ul>


<li>Kelebihan: Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) memberikan kejelasan dan keseragaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Malaysia. Kanun ini juga memberikan perlindungan dan kemudahan kepada para pemilik tanah atau pihak yang terlibat dalam urusan tanah di Malaysia. Kanun ini juga mempercepat dan mempermudah proses-proses yang berkaitan dengan tanah seperti pendaftaran tanah, pemindahan tanah, pembebanan tanah, pembatalan tanah, pengambilalihan tanah, dan sebagainya.</li>


<li>Kekurangan: Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) juga memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. Beberapa kelemahan dan kekurangan tersebut adalah adanya ketidaksesuaian antara Kanun ini dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan tanah seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966, Akta Pengambilalihan Tanah 1960, dan sebagainya. Kanun ini juga memiliki beberapa ketentuan yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman seperti mengenai hak milik strata, hak milik sementara, hak milik berpecah, hak milik bersama, dan sebagainya.</li>


</ul>


<p>Oleh karena itu, Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) perlu terus dipelihara dan dipertingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada para pemilik tanah atau pihak yang terlibat dalam urusan tanah di Malaysia.</p>


<h5>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Cara Mendapatkan Bantuan atau Nasihat</h5>


<p>Jika Anda memerlukan bantuan atau nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965), Anda bisa menghubungi beberapa pihak yang berwenang atau berpengalaman dalam bidang tersebut. Beberapa pihak tersebut antara lain adalah:</p>


<ul>


<li>Pegawai-pegawai Tanah: Anda bisa menghubungi pegawai-pegawai tanah di Pejabat Pendaftar Hakmilik Federal atau Pejabat Tanah dan Galian Negeri untuk mendapatkan informasi atau bantuan mengenai hal-hal seperti pendaftaran tanah, pemindahan tanah, pembebanan tanah, pembatalan tanah, pengambilalihan tanah, dan sebagainya.</li>


<li>Peguam-peguam: Anda bisa menghubungi peguam-peguam yang berdaftar dengan Badan Peguam Malaysia untuk mendapatkan nasihat atau bantuan mengenai hal-hal seperti hak-hak dan kewajiban Anda sebagai pemilik tanah atau pihak yang terlibat dalam urusan tanah, cara-cara menyelesaikan sengketa atau masalah yang berkaitan dengan tanah, cara-cara membuat surat-surat perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tanah, dan sebagainya.</li>


<li>Ahli-ahli Akademik: Anda bisa menghubungi ahli-ahli akademik yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang undang-undang tanah untuk mendapatkan penjelasan atau pendapat mengenai hal-hal seperti konsep-konsep dasar undang-undang tanah, sejarah pembentukan undang-undang tanah di Malaysia, perbandingan undang-undang tanah di Malaysia dengan negara-negara lain, perkembangan terkini undang-undang tanah di Malaysia, dan sebagainya.</li>


</ul>


<p>Itulah beberapa pihak yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan atau nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kanun Tan


<h6>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965): Cara Mengunduhnya dari Internet</h6>


<p>Jika Anda ingin mengunduh Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) dari internet, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:</p>


<ol>


<li>Buka situs web undang-undang Malaysia di https://www.lawnet.gov.my/.</li>


<li>Pada halaman utama, klik pada menu "Legislation".</li>


<li>Pada halaman berikutnya, klik pada menu "Federal Legislation".</li>


<li>Pada halaman berikutnya, klik pada menu "Acts".</li>


<li>Pada halaman berikutnya, cari Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) dengan menggunakan kotak pencarian atau dengan menelusuri daftar abjad.</li>


<li>Setelah menemukan Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965), klik pada tautan yang tersedia untuk melihat isi Kanun tersebut.</li>


<li>Untuk mengunduh Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965), klik pada ikon "Download" yang terletak di bagian atas atau bawah halaman.</li>


<li>Pilih format file yang Anda inginkan, seperti PDF atau DOCX, dan klik pada tombol "OK".</li>


<li>Tunggu hingga proses pengunduhan selesai dan simpan file Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) di lokasi yang Anda inginkan di komputer Anda.</li>


</ol>


<p>Anda juga bisa mengunduh Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) dari situs web lain yang menyediakan undang-undang Malaysia, seperti Scribd, Wixsite, atau Bahamasalzheimersassociation. Namun, pastikan bahwa situs web tersebut adalah situs web yang terpercaya dan aman untuk mengunduh file-file undang-undang.</p>


<h7>Kesimpulan</h7>


<p>Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Malaysia. Kanun ini dibentuk berdasarkan Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan dan berlaku di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Kanun ini terdiri dari lima belas bahagian dan lima ratus empat puluh tiga seksyen yang meliputi hal-hal seperti pentadbiran tanah, pelupusan tanah, tanah milik, pemindahan tanah, pembebanan tanah, pembatalan tanah, pengambilalihan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah. Kanun ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui oleh para pemilik tanah atau pihak yang terlibat dalam urusan tanah di Malaysia. Kanun ini juga bisa diunduh dari internet dengan mudah dan cepat dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas.</p>


<p>Demikianlah artikel yang kami buat untuk query "kanuntanahnegara1965akta56pdfdownload". Semoga artikel ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Terima kasih telah membaca artikel ini.</p>


<p>In conclusion, Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) is an important law that regulates land matters in Malaysia. It provides clarity and uniformity in land administration, disposal, ownership, transfer, encumbrance, revocation, acquisition, and dispute resolution. It also protects and facilitates the rights and interests of land owners and other parties involved in land transactions. It has some advantages and disadvantages that need to be understood and addressed by the relevant stakeholders. It can be downloaded from the internet easily and quickly by following the steps explained above. This article has provided a comprehensive overview of Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) for the query "kanuntanahnegara1965akta56pdfdownload". We hope this article has been useful and informative for you. Thank you for reading this article.</p> 4e3182286b


https://soundcloud.com/uxudovyleq1962/download-filmora-12-new-full-crack-64-bit

https://soundcloud.com/kamishmvnond/hard-disk-sentinel-surface-test-free

https://soundcloud.com/inobocurwa/why-does-my-pc-crackle

https://soundcloud.com/branadsuppni/navisworks-free-hotdom-nwf

https://soundcloud.com/tasterera1972/coreldraw-x7-free-download-portable-full-version-with-crack-64-bit

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page